Commit 3ccc2d57 by Belákovics Ádám

Add Kezdő projectstruktúra to README

parent 09e7349b
......@@ -41,3 +41,10 @@ Fontos, hogy mind a portal mind az interface authentikál. Az authorizációt a
### Hálózat és NAPT
Az OpenStack jelenlegi tudásunk szerint nem támogatja a NAPT-ot abban a formában, ahogy mi szeretnénk (1:portA -> n:portB). Amit tud az az nA:portA -> nB:portB. Ezért szükséges egy újabb hálózati réteg bevezetése.
### Kezdő projektstruktúra
A fejlesztés elkezdéséhez egy Django szerverrel fogunk dolgozni, mely az openstacksdk interfacet python modul-ként használja.
|------| REST |------| Python hívások |---------| OpS SDK |--------|
|Client| <--> |Django| <------------> |Interface| <-----> |DevStack|
|------| |------| |---------| |--------|
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment