Commit d2bb1997 by Belákovics Ádám

Update README.md

parent e3df86ff
......@@ -44,7 +44,9 @@ Az OpenStack jelenlegi tudásunk szerint nem támogatja a NAPT-ot abban a formá
### Kezdő projektstruktúra
A fejlesztés elkezdéséhez egy Django szerverrel fogunk dolgozni, mely az openstacksdk interfacet python modul-ként használja.
```
|------| REST |------| Python hívások |---------| OpS SDK |--------|
|Client| <--> |Django| <------------> |Interface| <-----> |DevStack|
|------| |------| |---------| |--------|
```
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment