Commit f9249afa by Belákovics Ádám

Merge branch 'patch-1' into 'master'

Update README.md

See merge request !1
parents ccda90c9 b97c25a0
......@@ -50,3 +50,6 @@ A fejlesztés elkezdéséhez egy Django szerverrel fogunk dolgozni, mely az open
|------| |------| |---------| |--------|
```
### Devenv Setup
### Lease kezelés
Lease kezelés egyelőre nem lesz. A későbbiekben majd lesz valamilyen collector, ami időközönként lefut és ellenőrzi a suspended_at és a deleted_at változókat.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment